INFORMACE - REKLAMAČNÍ ŘÁD

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Kupující je povinen si prohlédnout dodané zboží ihned při převzetí od dopravce. Zjevné vady a nesrovnalostí týkajících se množství je Kupující povinen uplatnit ihned, jinak jeho práva zanikají a má se za to, že zboží bylo dodáno bez zjevných vad a v řádném množství. V případě jakýchkoliv dalších nesrovnalostí týkajících se kvality je oprávněn na tyto vady upozornit ve lhůtě 30 dnů ode dne dodání zboží (dále jen „Lhůta“). Pokud tyto vady nejsou uplatněny ve Lhůtě uvedené v předchozí větě, není Kupující vůči Prodávajícímu oprávněn uplatnit jakýkoliv případný nárok z důvodu existence těchto vad. Odpovědnost Prodávajícího za vady je ukončena, pokud není příslušný nárok uplatněn písemně nejpozději před uplynutím Lhůty a zároveň není doložen příslušnými důkazními prostředky prokazujícími důvodnost takového nároku. Jakákoliv nesrovnalost mezi dodaným zbožím a vyžádanou specifikací, která podstatným způsobem, neovlivňuje užití zboží pro stanovený účel, není považována za vadu ve smyslu Smlouvy a VOP.

Pokračování obchodních podmínek ZDE