VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UPRAVUJÍCÍ VZTAHY TÝKAJÍCÍ SE PRODEJE NEBO PROVEDENÍ A ZHOTOVENÍ DÍLA SPOLEČNOSTÍ

Helma 365, s.r.o., se sídlem Dlouhá 730/35, Praha 1 – Staré Město, 110 00, IČ: 27111083 (dále jen “Prodávající”) účinné ode dne 20.2.2019.

 

1. NABÍDKA, AKCEPTACE NEBO SMLOUVA

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”)
se aplikují a jsou nedílnou součástí:

  1. všech nabídek (dále jen “Nabídka”) adresovaných obchodnímu partnerovi Prodávajícího (dále jen “Kupující”),
  2. všech akceptací, uznání nebo potvrzení jakékoliv objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího (dále jen “Akceptace”),
  3. jakékoliv smlouvy vyplývající z příslušné Nabídky nebo Akceptace,
  4. jakékoliv smlouvy inkorporující tyto VOP referencí (odkazem),

(ujednání, na které je odkazováno pod písmenem (c) a (d) výše, jsou dále označována jako “Smlouva”),

týkajících se prodeje zboží Prodávajícího/poskytování služeb Prodávajícím/nebo provedení a zhotovení díla Prodávajícím pro Kupujícího. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Nabídky, Akceptace nebo Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Jakákoliv Nabídka je podmíněna souhlasem Kupujícího se zněním a obsahem VOP. Souhlas (akceptace) Kupujícího s VOP může být proveden

(i) písemným nebo ústním souhlasem Kupujícího nebo jeho zástupce

(ii) přijetím/převzetím Produktů nebo

(iii) jiným jednáním Kupujícího nebo jeho zástupce odpovídajícím akceptaci Nabídky.

2. OBJEDNÁVKY

Objednávku může Kupující provést prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.helma365.eu nebo Internetového obchodu http://eshop.helma365.eu.

Prodávající dodává minimální množství jednoho druhu zboží, které odpovídá jednomu balení (množství kusů) vyznačenému v ceníku.

Kupující posílá objednávky v písemné formě, a to následujícími způsoby: (i) Faxem: +420 284 840 188, (ii) E-mailem: obchod@helma365.eu, (iii) Prostřednictvím e-shopu: http://eshop.helma365.eu. Zvolí-li Kupující jako způsob objednávky zboží jeden z uvedených způsobů, kupující tímto současně prohlašuje a potvrzuje, že se s cenou za příslušné zboží seznámil.

Přednostně jsou vyřizovány objednávky zasílané prostřednictvím e-shopu.

Každá objednávka musí obsahovat identifikační údaje Kupujícího, kód a název zboží, množství a požadovaný termín dodání. Objednávkový formulář je ke stažení na internetových stránkách Prodávajícího www.helma365.eu. Prodávající se zavazuje každou objednávku potvrdit nejpozději druhý pracovní den po dni přijetí objednávky. Prodávající uvede, které položky nejsou momentálně k dispozici a dále které položky jsou vyprodány a už nebudou dále nabízeny. Prodávající stanoví Kupujícímu harmonogram dodání zboží. Tímto se stává objednávka závaznou a Smlouva je uzavřena. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednávku odmítnout bez udání důvodu.

Kupující může objednat také individualizační službu dle katalogu Prodávajícího (např. dotisk loga, ražba logotypu, atd.). Tyto objednávky může Kupující zaslat pouze e-mailem, přičemž popis požadované služby musí být jasný a určitý. Podklady k požadované službě je Kupující povinen dodat zároveň s objednávkou ve formátu ai, eps, in design, nebo tiskového pdf. Po potvrzení objednávky bude Kupujícímu zaslána také korektura ke schválení, která bude vizualizovat produkt, barevnost a umístění loga. Prodávající začne s realizací objednávky teprve po schválení korektury Kupujícím.

Změny a storna potvrzených objednávek jsou možné jen po vzájemném souhlasu obou stran.

Informace o disponibilním množství jsou k dispozici na e-shopu Prodávajícího a v objednávkovém formuláři. Disponibilní množství je orientační údaj, který je dán technickými omezeními online přenosu dat mezi systémy a nedává Kupujícímu žádný právní nárok na dodání zboží. Prohlížení disponibilního množství na e-shopu je možné po registraci Kupujícího.

3. CENA

Ceny jsou stanoveny dle oficiálního ceníku Prodávajícího formou dohodnuté procentuelní slevy z doporučených koncových cen. Slevy se nevztahují na ceník služeb. Ceník je ke stažení na www.helma365.eu. Prodávající si vyhrazuje právo ceny během sezony změnit. Výše slevy je sdělena na vyžádání nebo je uvedena ve Smlouvě. Poté je sleva uvedena také po přihlášení do e-shopu Prodávajícího.

Cena může být následně změněna a zvýšena, pokud se změní cena vstupů Prodávajícího anebo vzniknou další náklady Prodávajícího nepředvídatelné ke dni uzavření Smlouvy.

4. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při prodeji/poskytování služeb/provedení díla Prodávajícím poskytuje pouze nevýhradní a nepřevoditelnou licenci Kupujícímu k užívání příslušných práv duševního vlastnictví v rozsahu odpovídajícím běžnému užívání produktů.

Kupující bere na vědomí, že součástí produktů/služeb/děl mohou být osobní údaje subjektů údajů (zejména jména, příjmení, kontaktní údaje, fotografie aj.), ohledně jejichž správy a zpracování byly Prodávajícímu poskytnuty souhlasy dotčených subjektů pro konkrétní účely. Kupující není oprávněn zpracovávat předmětné osobní údaje v rozsahu překračujícím splnění Smlouvy odpovídající běžnému šíření a užívání produktů, případně nad rozsah účelu, který byl Kupujícímu Prodávajícím výslovně sdělen.

Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu jakékoliv škody nebo náklady vzniklé ve spojení s porušením povinností specifikovaných v tomto odstavci VOP.

V souvislosti s plněním této Smlouvy mohou být poskytnuty Kupujícím osobní údaje Kupujícího nebo jeho zástupce(ů) Prodávajícímu. Prodávající bude v takovém případě zpracovávat osobní údaje za účelem naplnění oprávněného zájmu, kterým je plnění dle Smlouvy. Osobní údaje mohou být v této souvislosti dále použity pro další účely, a to zejména pro profilování (včetně vedení zákaznické databáze a databáze minulých nákupů), sledování pohybu uživatelů na webových stránkách Prodávajícího a pro marketingové účely. Kupující výslovně podpisem VOP se zpracováním osobních údajů k účelům uvedeným v předchozím souvětí souhlasí. Za účelem naplnění oprávněného zájmu (plnění dle Smlouvy) je Prodávající oprávněn osobní údaje zpřístupnit smluvně zavázané třetí osobě (např. přepravce). Souhrnná Informace o sběru dat a ochraně osobních údajů Prodávajícím je dostupná na jeho internetových stránkách: https://www.helma365.eu/ochrana-os-udaju-cookies.

5.   PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po vzájemné dohodě mezi Prodávajícím a Kupujícím bude cena uhrazena jedním z následujících způsobů:

(i) platba předem prostřednictvím zálohové faktury,

(ii) prostřednictvím online platební brány,

(iii) platba dobírkou,

(iv) v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9, a to pouze po předchozí domluvě.

Je-li uzavřena písemná smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, je možné sjednat alternativní platební podmínky (např. platbu fakturou po dodání zboží – pro vyloučení jakýchkoliv pochybností je faktura považována za doručenou Kupujícímu do 3 dnů ode dne jejího odeslání).

Ustanovení §1987 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje. Prodávající a Kupující se dohodli a Kupující výslovně souhlasí, že Prodávající je oprávněn započíst jakoukoli svou splatnou i nesplatnou pohledávku za Kupujícím bez ohledu na důvod jejího vzniku vůči jakékoliv pohledávce Kupujícího za Prodávajícím.

Bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího, Kupující není oprávněn odepřít provedení platby nebo její části z důvodu uplatnění jakéhokoliv proti nároku nebo jednostranného započtení pohledávky ze strany Kupujícího vůči jakékoliv pohledávce či nároku Prodávajícího. Kupující je oprávněn postoupit jakákoliv práva či nároky vyplývající ze Smlouvy pouze po obdržení předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Kupující je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky vůči pohledávkám Prodávajícího pouze po obdržení písemného souhlasu ze strany Prodávajícího.

V případě prodlení Kupujícího s úhradou pohledávek Prodávajícího, podstatného zhoršení majetkové situace Kupujícího, zahájení soudního nebo jiného řízení nebo insolvenčního řízení ohledně majetku Kupujícího, Prodávající je oprávněn požadovat navrácení zboží, aniž by došlo k odstoupení od Smlouvy a Kupující je povinen této žádosti vyhovět.

Prodávající je výlučným majitelem zboží až do doby úplného zaplacení všech pohledávek Prodávajícího vůči Kupujícímu ze strany Kupujícího. Všechny platby realizované ze strany Kupujícího ve prospěch Prodávajícího se považují za uskutečněné v okamžiku, kdy dojdou k jejich připsání na účet Prodávajícího.

V případě prodlení Kupujícího s úhradou peněžitého plnění, si smluvní strany sjednaly smluvní pokutu za každý den prodlení s úhradou peněžitého plnění ve výši 0,1 % denně z dlužné částky, a to až do zaplacení. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen případný nárok Prodávajícího na náhradu škody.

Prodávající je oprávněn omezit, případně zcela zastavit dodávky zboží, které mají být realizovány na základě objednávek Kupujícího, a to při nedodržení splatnosti kupních cen Kupujícím, nebo v případě, že Prodávající má pochybnosti, že předchozí dodávky zboží budou ze strany Kupujícího řádně a včas placeny, anebo v případě, že úhrada za dodané zboží Kupujícím nebude z pohledu Prodávajícího dostatečně ze strany kupujícího zajištěna. Prodávající pak v těchto uvedených případech není v prodlení s plněním závazku.

 6.   DODÁNÍ

Prodávající se zavazuje dodat standardní zboží z katalogu (bez individualizačních služeb) do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky (mimo víkendy a svátky ČR). V případě, že Kupující hradí Prodávajícímu objednávku prostřednictvím platby zálohovou fakturou, bude zboží odesláno teprve po připsání platby na účet Prodávajícího. Nástěnné kalendáře v provedení „promo“ se Prodávající zavazuje dodat nejpozději do 15 pracovních dnů od předání všech podkladů a následném odsouhlasení tiskových podkladů Kupujícím. Individualizované produkty (např. kalendáře s reklamním potiskem, diáře s ražbou loga) se Prodávající zavazuje dodat do 21 pracovních dnů od potvrzení objednávky Prodávajícím a schválení korektury Kupujícím.

Strany se závazně dohodly, že závazek prodávajícího dodat zboží Kupujícímu je splněn jeho odesláním na adresu Kupujícího a předáním zboží prvnímu přepravci. Pokud není dohodnuto jinak, nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu přepravci. Náklady na přepravu nese Prodávající. Pouze v případě objednávek v objemu nižším než 3000,- Kč ve fakturační ceně bez DPH bude Prodávající účtovat Kupujícímu dopravné. Výši dopravného oznámí Prodávající Kupujícímu při potvrzení objednávky.

Pokud nebude termín dodání dodržen, je prodávající oprávněn dodat zboží i po uplynutí sjednané dodací doby. Tento termín dodání zboží je prodávající povinen neprodleně oznámit kupujícímu. Prodávající neodpovídá za jakoukoli škodu či následky způsobené zpožděním s dodáním zboží.

Se zbožím dodané EUR palety bude prodávající účtovat v ceně 235,- Kč bez DPH za 1 kus. Kupující je oprávněn Prodávajícímu palety vrátit na vlastní náklady.

7. FORCE MAJEURE

Prodávající není odpovědný za prodlení nebo nerealizaci plnění Prodávajícím, pokud takové prodlení nebo nerealizace plnění jsou způsobena v důsledku Force Majeure jak je definováno níže a zákonem. V případě existence takového prodlení nebo nerealizace plnění, příslušná plnění dle Smlouvy se odkládají o dobu, po kterou nemožnost plnění trvá, aniž by vznikla odpovědnost Prodávajícího za případnou škodu takto vzniklou Kupujícímu. Výraz “Force Majeure” znamená a zahrnuje všechny skutečnosti nebo situace mimo kontrolu Prodávajícího.

8.   ODPOVĚDNOST ZA VADY

Kupující je povinen si prohlédnout dodané zboží ihned při převzetí od dopravce. Zjevné vady a nesrovnalostí týkajících se množství je Kupující povinen uplatnit ihned, jinak jeho práva zanikají a má se za to, že zboží bylo dodáno bez zjevných vad a v řádném množství. V případě jakýchkoliv dalších nesrovnalostí týkajících se kvality je oprávněn na tyto vady upozornit ve lhůtě 30 dnů ode dne dodání zboží (dále jen „Lhůta“). Pokud tyto vady nejsou uplatněny ve Lhůtě uvedené v předchozí větě, není Kupující vůči Prodávajícímu oprávněn uplatnit jakýkoliv případný nárok z důvodu existence těchto vad. Odpovědnost Prodávajícího za vady je ukončena, pokud není příslušný nárok uplatněn písemně nejpozději před uplynutím Lhůty a zároveň není doložen příslušnými důkazními prostředky prokazujícími důvodnost takového nároku. Jakákoliv nesrovnalost mezi dodaným zbožím a vyžádanou specifikací, která podstatným způsobem, neovlivňuje užití zboží pro stanovený účel, není považována za vadu ve smyslu Smlouvy a VOP.

9.   OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Každá ze smluvních stran je odpovědna druhé smluvní straně pouze za případnou skutečnou škodu. Kupující je oprávněn uplatnit případný nárok na náhradu škody vůči Prodávajícímu pouze do Kupujícím uhrazené sjednané ceny nebo její části dle příslušné Smlouvy.

10.   UKONČENÍ SMLOUVY

Pokud byla Smlouva uzavřena distančně, má Kupující nárok na odstoupení od Smlouvy během 30 dnů od převzetí zboží bez sankcí, avšak pouze pokud zboží splňuje následující podmínky:

(a) zboží je kompletní a v nepoškozeném původním obalu,

(b) zboží nebylo poškozeno při přepravě,

(c) kupující musí předložit dodací list a doklad o zaplacení,

(d), zboží je prokazatelně nepoužité, pokud je zčásti nebo zcela chráněno autorským zákonem, či pokud je určeno k jednorázové spotřebě

(e) nejedná se personifikované zboží, tj. zboží upravené a dodané s individuální službou dle individuálních požadavků Kupujícího (např. dotisk loga, ražba logotypu, atd.).

Odstoupení musí být provedeno písemně a doručeno Prodávajícímu s uvedením čísla objednávky, IČO a data nákupu. Bez zbytečného odkladu od odstoupení, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu zboží, které od něho obdržel. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující. Odstoupí-li Kupující oprávněně od Smlouvy, je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu zboží v plné výši, pokud platba za zboží již proběhla, a to nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží. Prodávající má právo vrácenou částku snížit o náklady vzniklé při vyřizování objednávky. Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.

Bez ohledu na jakákoliv práva Prodávajícího obsažená ve Smlouvě nebo v zákoně, Prodávající je oprávněn písemným oznámením ukončit Smlouvu nebo její část pokud

(i) Kupující je v prodlení s jakoukoliv platbou dle Smlouvy,

(ii) Kupující odmítá poskytnout požadovanou součinnost a odmítá přijmout zboží,

(iii) byl podán návrh na prohlášení insolvence ohledně majetku Kupujícího,

(iv) Kupující porušuje jakékoliv ustanovení VOP nebo Smlouvy.

11.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Korespondenční adresa Prodávajícího je: Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 – Hloubětín. Zboží je expedováno a následně případně přijímáno na adrese skladu prodávajícího: West servis s.r.o-(sklad Helma365 s.r.o.). Jinecká 319, 261 01 Příbram.

Zasláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, že s nimi souhlasí a jejich obsah je mu zcela srozumitelný. Za seznámení se s podmínkami se považuje i jejich doručení elektronickou korespondencí Kupujícímu nebo jejich zveřejnění na www stránkách Prodávajícího.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence může být Kupujícímu doručena elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Kupujícího, a to dle volby Prodávajícího. Jakýkoliv dopis, výzva, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený Kupujícímu:

(i) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty,

(ii) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím,

(iii) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí,

(iv) třetí den po odeslání, není-li doručení prokázáno výše uvedenými způsoby či jinak, a to i v případě, že se Kupující o odeslání nedozvěděl.

Prodávající a Kupující se zavazují jakékoliv spory řešit nejprve pokusem o vzájemnou dohodu.

Jakýkoliv spor ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti se Smlouvou a/nebo VOP bude řešen s vyloučením pravomoci obecných soudů a s konečnou platností v urychleném rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze, v souladu s aktuální verzí rozhodčího řádu tohoto soudu. Rozhodčí senát bude mít tři (3) členy. Každá Smluvní strana má právo jmenovat jednoho rozhodce. Tito dva rozhodci zvolí předsedu rozhodčího senátu, který se zároveň stane třetím rozhodcem. Místem rozhodčího řízení bude Praha, jazykem rozhodčího řízení bude čeština. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy/VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy/VOP. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením Smlouvy/VOP.